Disclaimer

Disclaimer is van toepassing op de website www.Systemtraders.nl, en alle overige diensten die op of via deze website worden aangeboden.

U dient voor het gebruik van de website de voorwaarden aandachtig door te lezen. Door gebruik te maken van Deze deze website stemt u toe met uw juridische gehoudenheid aan deze voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Gebruik van de website

 1. Door gebruik te maken van de inhoud van websites, de sms- en e-mail berichten en de nieuwsbrieven van SystemTraders, gaat u akkoord met de opgestelde voorwaarden en accepteert u zelf de verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw acties gebaseerd op deze informatie.
 2. SystemTraders is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt doorverwezen of die verwijzen naar de website van SystemTraders. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Tevens betekent het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, niet dat SystemTraders en de houder van deze website de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.
 3. De informatie en analyses worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, onvolkomenheden kunnen desondanks voorkomen. SystemTraders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website en/of gevolgen van het gebruik ervan. U handelt altijd op eigen risico.
 4. De informatie die wordt verstrekt via de website of de nieuwsbrief is louter bestemd voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden en dus niet geschikt voor iets of iemand anders.
 5. Uw beleggingsbeslissingen neemt u ten alle tijd op eigen risico. SystemTraders is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet, of slechts vertraagd, kunnen gebruiken van websites van SystemTraders of door het niet of niet tijdig kunnen gebruik maken van emailberichten of het ontvangen van SMS-berichten als gevolg van een technische storing buiten de verantwoordelijkheid van SystemTraders.
 6. De prijs die weergegeven worden bij aan of verkoop op website of nieuwsbrief, hoeven niet direct de prijs te zijn die overige beleggers er voor (kunnen) betalen op het moment dat een gebruiker de intentie heeft om een bepaald effect of bepaalde valuta te kopen of te verkopen.
 7. Beleggen neemt risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. SystemTraders is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de door u behaalde resultaten. De teksten op deze site vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de auteurs. Niets op de pagina’s van deze website dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.
 8. De signaleringen zijn nooit een direct advies om een belegging in te nemen en zijn dus geheel vrijblijvend. SystemTraders is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gevolgen die ontstaan door het opvolgen van signalen of het schrijven in de nieuwsbrief.
 9. De teksten op deze website zijn van algemene aard en nemen dus geen specifieke individuele beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie of bijzondere behoeften van individuele gebruikers in aanmerking. De op deze website beschreven effecten en financiële instrumenten kunnen ongeschikt zijn als beleggingsinstrument voor een gebruiker. Verder kunnen aan de aankoop van deze instrumenten risico’s zijn verbonden. Informatie omtrent het rendement van een effect of financieel instrument of een onderliggende waarde is altijd gebaseerd op wat deze in het verleden heeft gedaan. De historische prijsontwikkeling van een effect of financieel instrument of onderliggende waarde vormt op geen enkele wijze een basis voor de verwachting van het toekomstige rendement of een garantie omtrent toekomstig rendement of prijsontwikkeling.
 10. SystemTraders verstrekt op geen enkele wijze enige garantie, aanbeveling, voorstelling van zaken of toezegging van de geschiktheid van de effecten of overige op de website of in de nieuwsbrief gepresenteerde financiële instrumenten voor de belegger, de fiscale of boekhoudkundige consequenties van een belegging in de gepresenteerde effecten of financiële instrumenten, het toekomstig rendement van onderliggende waarden, effecten of financiële instrumenten, alsmede de tijdige en accurate bekendmaking aan de gebruikers van de website indien de aangegeven limieten zijn bereikt.
 11. Deze website bevat bepaalde toekomstgerichte verwachtingen, hetgeen herkenbaar is aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie die een verwachting in de toekomst uitspreken. Toekomstgerichte zijn de weergave van de huidige overtuiging van de auteur over toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en wijzigingen in de omstandigheden waardoor deze gebeurtenissen, de werkelijke activiteiten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen van die vermeld in een toekomstgerichte verklaring. SystemTraders kan geen garantie bieden voor toekomstige gebeurtenissen, resultaten, acties, activiteitsniveaus, prestaties of verwezenlijkingen. De toekomstgerichte verklaringen op de website en in nieuwsbrief zijn de weergave van onze overtuiging en veronderstellingen per datum van publicatie. SystemTraders is niet verplicht om dit te updaten door gebeurtenissen of omstandigheden welke na de datum van de verklaring, of om het optreden van onverwachte gebeurtenissen weer te geven.
 12. U dient zelf na te gaan of een bepaalde beleggingsstrategie of de aankoop of verkoop van enig beleggingsproduct voor u geschikt is gelet op uw eigen beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden. Deze verantwoordelijk ligt dus geheel bij u zelf. Vragen omtrent de geschiktheid van een belegging voor uw specifieke financiële en belastingsituatie dienen te worden voorgelegd aan uw financiële en belastingadviseurs. Bepaalde op de website vermelde beleggingsstrategieën en beleggingsproducten staan wellicht niet open of zijn niet geschikt voor iedere persoon.
 13. Informatie op deze website omtrent in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waarde en inkomen van op deze website vermelde producten kunnen zowel dalen als stijgen en beleggers ontvangen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd.